Hvorfor er mobning på arbejdspladsen et tabu?

I det følgende kommer et bud på 5 mulige årsager til at mobning på arbejdspladsen stadig er et tabu.


”Dårligt psykisk arbejdsmiljø”, ”Management by fear”, ”Psykopatledelse”, ”Formindskende ledelse”. ”Kært” barn har mange navne. Trods det, at der siden 1980’erne er forsket i et aktuelt og velkendt begreb nemlig ”mobning” på arbejdspladsen – et begreb som heldigvis har fået et stadig stigende fokus, er mobning desværre stadig et tabu på de fleste arbejdspladser. Hvorfor?

Mobning er en kompleks størrelse, hvorfor det kan være relevant kort at opsummere hvad mobning er.

Hvad er mobning?
Mobning er psykiske overlagte overgreb bestående af systematisk nedværdigende handlinger, målrettet et udvalgt offer (target), over en given periode. Perioden kan forløbe sig over mange dage, uger, måneder og år. Mobning er en kompleks størrelse og involverer oftest en primær mobber (aggressor), som oftest allierer sig med supportere, i nedværdigende handlinger mod offeret.

De nedværdigende handlinger kan fx være:

– Bagtalelse eller bagvaskelse og sladder
– Nedgørelse af din arbejdsindsats
– Ubegrundede anklager, irettesættelser og beskyldninger
– Pludselige verbale angreb og trusler mod din person
– Groft nedsættende sprogbrug
– Kold skulder/ du bliver ignoreret og ikke anerkendt
– Du får fejlagtig information, eller vigtig viden tilbageholdes
– Sabotage eller vanskeliggørelse af dit arbejde
– Generel stigmatisering, tilsidesættelse, fysisk udelukkelse fra
arbejdsfællesskabet
– Forfølgelse og overdreven kontrol

Læs mere om mobning her:  

Mulige årsager til at mobning er et tabu


#1. Mobning foregår ofte i det skjulte
Der findes flere niveauer af mobning og der findes både åben (ouvert) og skjult (covert) mobning.
I DR’s programrække ”Chefen fra Helvede” kan man se forskellige eksempler på ouvert mobning og det er også oftest åben mobning man hører om i medierne. Det kan være sager hvor fx ledelsen åbenlyst råber af medarbejdere, eller taler nedværdigende i andres påhør.  
Undersøgelser viser imidlertid at mobning oftest foregår i det skjulte og altså bag lukkede døre. Derfor er det svært at dokumentere og finde vidner til det, da omgivelserne – kollegaerne – ofte ikke har indblik i hvad der sker, eller forståelse for systematikken i og alvoren af de mobbende handlinger. En usund kultur kan være blevet til norm, og der er ikke den nødvendige viden om mobning og altså hvad de mobbende handlinger består af.  Det anslås, at alle på et eller andet tidspunkt i deres arbejdsliv har været udsat for mobning i en eller anden udstrækning. Det anslås også at hver 4. medarbejder er, eller har været vidne til mobning. I dag bliver over 600.000 danskere mobbet på arbejdspladsen. Mobning foregår på alle typer arbejdspladser og alle, på alle niveauer kan blive udsat for mobning – fra menig medarbejder til direktør.

#2 Udsatte for mobning, ved det ofte ikke selv
De fleste, der oplever, eller har oplevet at blive mobbet ved det ofte ikke selv, og når de opdager det, går der som regel uger, måneder og sågar år før de finder ud af det. Det er ofte omgivelserne, nære relationer, der gør offeret opmærksom på, at det som man er udsat for, er regulær mobning. Undersøgelser viser da også at 80% af de der udsættes for mobning ikke har været udsat for det tidligere. Derfor kan det for offeret forekomme surrealistisk og endda utopisk, at man udsættes for det. Samtidig sker det, at man som offer, oftest vender de nedværdigende handlinger indad og altså tænker, at der må være noget galt med en selv. Netop dette er også hensigten for mobberen. Mobningen har nemlig til formål langsomt at nedbryde offeret, så han/ hun begynder at tvivle på egen kompetence og værd og på sigt forsvinder fra mobberens sfære. Derpå vil mobberen ofte udse sig et nyt offer, da mobbere oftest næres af at nedgøre og nedbryde andre.

#3 Mobning er oftest forbundet med skyld og skam
Både for offeret og for omgivelserne er mobning forbundet med skyld og skam. Som offer vender man de nedværdigende mobbehandlinger indad og både offeret og omgivelserne kan være i tvivl på hvad det er der foregår. Dette hænger sammen med mobningens kompleksitet, som relaterer sig til hele virksomhedskulturen og ledelsen, der er ansvarlig for at gribe ind og stoppe mobningen.
Når mobning forbindes med skyld og skam er det ofte fordi mobning er noget, som de fleste forbinder med noget der kun sker i folkeskolen, ikke på arbejdspladser, hvor man forventer at alle agerer professionelt og ledelsen altid går foran, som det gode eksempel på god og sund virksomhedsledelse.
Men, når ledelsen ikke reagerer på mobningen vendes der op og ned på individets retsfølelse samt forestillin om almindelig etik og moral. Mobning foregår oftest i virksomheder præget af uløste konflikter, hvor der er utydelige mål, uklare regler, roller og ansvarsfordeling. Derfor vil der som regel allerede være en usund kultur, som skaber en negativ spiral, præget af negative følelser og værdier, som fx jantelov, misundelse, mistillid, mistrivsel og behov for at finde syndebukke – og med det en dyrkelse af placering af skyld og skam. 

#4 Udsatte for mobning er retsløse
Selvom mobning ifølge Arbejdsmiljøloven er forbudt, er det stadig de færreste virksomheder, der har klare antimobbepolitikker og udsatte for mobning modtager sjældent den nødvendige støtte og opbakning i deres organisation eller fagforening. Ofte tilskyndes offeret fra læge, fagforening, eller mobbe-hotlines til at sygemelde sig og/eller sige op, frem for at der tilbydes egentlig hjælp, der stiller virksomheden til ansvar og reelt beskytter og støtter offeret. Mobbesager kan meldes til Arbejdstilsynet, som dog ikke kan gå ind i enkeltsager, hvorfor der sjældent er konstruktiv og langsigtet hjælp at hente for offeret i situationen. Derfor føler mange ofre for mobning sig retsløse. Heldigvis er der stigende fokus på mobning og vi ser flere og flere sager, hvor virksomhedsledere stilles til ansvar i mobbesager, men det kræver meget for offeret at skulle håndtere klagesager, da man efter de psykiske overlagte overgreb, som mobning er, vil være yderst sårbar. Konsekvenserne ved mobning er nemlig ganske alvorlige og kan være alt fra stress, angst, depression til PTSD og fysk relaterede sygdomme som for højt blodtryk og hjerte-karsygdomme, hvilket ofte vil gøre offeret ude af stand til at kræve sin ret til ordentlig behandling og føre evt. retssag.

#5 Lederen er mobberen, eller meddelagtig i mobningen
Sidste, og måske mest alvorlige mulige årsag til at mobning stadig er et tabu, er at ledelsen oftest er meddelagtig i mobningen. Undersøgelser viser, at det i over 50% af tilfældene er lederen der mobber, og i omkring 80% af tilfældene er ledelsen involveret i mobningen. Det er skræmmende tal. Især i betragtning af at ledelsen trods alt udgør et mindretal af virksomhedens ansatte. Det kan virke som om at ledelsesret i dag praktiseres over menneskeret, arbejdsmiljøret og almindelig etik og moral. Ledelsen fokuserer på at beskytte sig selv frem for at beskytte medarbejderne. 

De fleste virksomheder, som har fokus på bundlinje, vil måske påstå, at der ikke er tid og råd til at fokusere på bløde værdier, som det at lave en antimobbepolitik. Men, i betragtning af at dårligt psykisk arbejdsmiljø – herunder mobning på arbejdspladsen – koster samfundet mellem 60 og 80 mia. kroner om året, bør det snarere være et spørgsmål om virksomhederne har råd til at lade være?   

Mobning kræver fokus fra øverste ledelse for effektiv bekæmpelse

Mobning skal have stadig mere fokus og bør behandles og italesættes i alle virksomheder. Det skal det, fordi mobning både er ulovligt, sundhedsskadeligt og dyrt for både individ og samfund. Der er idag megen debat om at mobning er et kulturskabt fænomen, men det er individer, som skaber kulturen, og ledelsen, der skal gå foran, som det gode eksempel på sund adfærd.

Der findes i dag masser af muligheder for at få viden om og kurser og hjælp til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og chikane på arbejdspladsen.
I første omgang kræver det imidlertid en beslutningstagen og synlig signal fra øverste ledelse, om at mobning – og altså psykiske overlagt overgreb på arbejdspladsen – er både ulovligt og uacceptabelt. Derpå skal der iværksættes handlingsplaner, som først og fremmest indebærer
at de der udsættes for mobning altid tilbydes akut ordentlig hjælp og støtte for at reducere skade og langvarige mén og konsekvenser for dem.

I Vaern har vi specialiseret os i målrettede indsatser, der hjælper dig, der bliver udsat for mobning på arbejdspladsen til at komme godt videre. Vaern kommer også gerne virksomheder til hjælp med råd og vejledning. Se mere på vaern.dk/ og kontakt Vaern her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *