FAKTA

Mobning og chikane i tal:

35.000

danskere er dagligt sygemeldt pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø

Over 600.000

danskere oplever dagligt at være udsat for mobning og chikane på arbejdspladsen

430.000

danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag 

60-80 milliarder

kroner om året koster dårligt psykisk arbejdsmiljø for samfundet

1 million

fraværsdage, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år kommer som følge af stress

PRIMÆR ÅRSAG TIL SYGDOM

Ifølge verdenssundheds- organisationen WHO bliver arbejdsrelateret stress en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020

Kilder: Arbejdstilsynet, Erhvervssektionen.dk og nfa.dk

Hvad er mobning og chikane?

Mobning og chikane kan være svært at identificere, da det er systematiske, psykiske overgreb, som kendetegnes ved en kombination af nedværdigende og krænkende handlinger. De sker gentagende gange over en periode og er målrettet et specifikt “target”. Der er altid min. 2 personer i et mobbeforløb – en primær mobber (aggressor), som fører an, og et offer (target). Mobberen er ofte suppleret af hjælpere, der enten direkte (bevidst) eller inddirekte (måske ubevidst) støtter mobningen. Mobberen arbejder ofte udfra særlige mønstre, der afspejles i et spekter af nedværdigende handlinger, som offeret udsættes for.

De nedværdigende handlinger mod offeret kan fx være:

 • Bagtalelse, bagvaskelse og sladder- oftest løgne
 • Nedgørelse af din arbejdsindsats
 • Ubegrundede anklager, irettesættelser og beskyldninger
 • Manglende tillid, du bliver mistænkeliggjort
 • Pludselige verbale angreb og trusler mod din person
 • Groft nedsættende sprogbrug
 • Kold skulder/ du bliver ignoreret og ikke anerkendt
 • Du får fejlagtig information, eller vigtig viden tilbageholdes
 • Sabotage eller vanskeliggørelse af dit arbejde
 • Generel stigmatisering/ tilsidesættelse
 • Forfølgelse, trusler og overdreven kontrol
 • Pludselig fratagelse af ressourcer eller ressourcepersoner
 • Udelukkelse fra vigtige møder og arbejdsfællesskaber
 • Generel foretagelse af uforklarlige indgreb/
  ændringer, der sker uden varsel og/eller begrundelser

HVORFOR OPSTÅR MOBNING og hvem mobber?

Undersøgelser viser, at mobning oftest sker på arbejdspladser, der er præget af uløste konflikter, ikke tydelig ledelse og generelt dårligt psykisk arbejdsmiljø. Dertil er der naturligvis en række ydre faktorer, der også spiller ind, som fx nedskæringer, fusioner, omstruktureringer, eller andre omstændigheder, der giver anledning til utryghed. Det kan fx være  ændring af fælles mål, ny organisering eller rollefordelingen. Derudover viser en række undersøgelser også, at mobning oftest foregår i kulturer med mange af det samme køn.

Mobning er et symptom på en usund virksomhedskultur. En usund kultur kan siges at blive karakteriseret ved en kultur, hvor “De 4 M’er” er tilstede: Mistillid, Misundelse, Mistrivsel og Mindreværd. Her får mobberen nemlig plads til at udøve sin praksis.

HVEM MOBBER?
Der er foretaget en lang række undersøgelser af, hvem der mobber. Kortfattet tegner der sig et billede af, at det oftest er mænd, der mobber. Dette kan dog kan hænge sammen med, at det oftest er mænd, der er i ledende positioner. Det viser det sig nemlig også, at det i ca. 60- 70% er tilfældene er enten ledere eller uformelle ledere, der fører an i mobbeprocessen, enten direkte eller inddirekte ved ikke at gribe ind, når mobning finder sted på arbejdspladsen. 

Der findes dertil en række personlighedstræk, der karakteriserer mobberen, som fx en aggressiv adfærd samt et  stort behov for at manifestere magt i form af nedværdigende handlinger overfor andre. Derudover har mobbere også en uhensigtsmæssig forestilling om retsmæssig håndtering af egen magt og råderum. Det lader til, at de i kraft af deres ledelsesret ofte føler sig hævet over arbejdsmiljøregler samt almindelig god opførsel, etik og moral. 

HVEM MOBBES?
Der er ligeledes foretaget en række undersøgelser af, hvem der mobbes. Kortfattet er konklusionen, at alle kan blive udsat for mobning – uanset, køn, alder, udseende og uddannelsesbaggrund. Det eneste gennemgående træk, vi ser hos de, der mobbes, er, at de ofte er en minoritet på deres arbejdsplads. Dette kan være minoritet i forhold til køn, fysiske attributter, uddannelsesbaggrund,  en ny særlig funktion, el. lign.

80% af dem, der udsættes for mobning på arbejdspladsen, har ikke tidligere været udsat for mobning. Så der er altså intet, der tyder på, at mobbeofre kan kategoriseres indenfor en given personlighedstype, særlige karaktertræk eller lignende.
Til gengæld tyder nogle undersøgelser på, at den mobbede kan fremstå som en trussel for fællesskabet eller kulturen, hvilket dog mere siger noget om uvidenhed og fordømmelse, der findes i den pågældende kultur, end det siger om den mobbede, som sjældent vil anskue sig selv som en trussel mod det eksisterende fællesskab. Tværtimod har de fleste medarbejdere ønske om at bidrage positivt til deres arbejdsplads samt at være en del af et fællesskab.

HVEM ER “DEN ONDE” OG HVEM ER “DEN GODE”?
På arbejdspladser, hvor der forekommer mobning, vil pårørende kollegaer ofte være i tvivl om, hvad der sker, hvad er op og ned, hvem der er den “onde”, og hvem der er den “gode”. Rent instinktivt har de fleste mennesker behov for at finde syndebukke – hvem er de dumme, og hvem er de gode osv. Det er desværre et naturligt instinkt, som er med til at definere, hvem vi selv er, og hvor vi står i forhold til vores omverden.

Uanset hvad har ingen fortjent at blive mobbet, og at være udsat for mobning er det samme som at blive udsat for overgreb. Mobning er og bliver ondsindende psykiske overlagte overgreb, der har til formål at nedbryde en anden person. Mobning er uønsket og uvelkommen for offeret, og mobning vil oftest have ganske alvorlige konsekvenser for både den mobbede, for virksomheden og for samfundet. 

Vaern interesserer sig imidlertid ikke mere indgående i hverken mobberens eller den mobbedes karakter og natur, ej heller for en victim-vilain diktomi. Mobning er en ondsigtet, målrettet og skadelig handling, som skal stoppes.

Vaern har fokus på dels at anerkende og hjælpe ofre for mobning til at forstå, hvad de har været udsat for, og give dem værktøjer til at beskytte sig mod fremtidige angreb og dermed forebygge langvarrige konsekvenser af mobningens skadelige effekt.

Dertil har Vaern fokus på at hjælpe virksomheder til at udvikle og omsætte handlingsplaner til at forebygge og bekæmpe mobning på arbejdspladsen.


Hvilke konsekvenser har mobning?

Konsekvenser for mobbeofferet og for din virksomhed

Mobning kan få store og alvorlige personlige konsekvenser for mobbeofferet. Da mobning sker over længere tid, kommer reaktionerne hos mobbeofferet heller ikke fra den ene dag til den anden. Men i takt med, at den mobbede over tid gradvist udsættes for negative handlinger, får vedkommende det dårligere og dårligere. Konsekvenser kan være:

Stresssymptomer som fx søvnløshed, hjertebanken, trykken for brystet
– Angst
– PTSD
– Depression
– Diabetes
– Hjerte-karsygdomme

Som det er i dag, resulterer mobning og chikane oftest i, at offeret enten sygemelder sig, bliver opsagt eller selv siger op.

Mobning og chikane kan, udover at have alvorligt personlige konsekvenser for offeret, også få alvorlige økonomiske konsekvenser for virksomheden og samfundet, da en del undersøgelser peger på, at mange ofre for mobning ofte bliver langtidssygemeldt og/ eller aldrig vender rigtigt retur til arbejdsmarkedet.

ER DU I TVIVL OM, AT ENTEN DU,  EN KOLLEGA ELLER EN MEDARBEJDER BLIVER UDSAT FOR MOBNING OG CHIKANE? 

Så er det værd at se efter en eller flere af disse symptomer, som personen ofte udviser: 

 •   – Nervøsitet, usikkerhed og uro
 •   – Forvirring
 •   – Irritabel og aggressiv
 •   – Hukommelses- og koncentrationsbesvær
    – Holder sig (- eller bliver holdt) uden for fællesskaber

Det er værd at bemærke, at personens adfærd kan ændre sig fra normal social adfærd,til at ændre adfærd og karaktertræk til de ovennævnte. Dette skyldes det overgreb/angreb (mobningen), som vedkommende udsættes for. Så altså, en kollega du normalt anser for glad, dygtig, selvsikker, vil ofte ændre adfærd og personlighedstræk, som direkte følge af mobningen. 

Mobning og chikane er hverken et individuelt eller alene et ledelsesmæssigt problem. Det er et virksomhedskulturelt problem, som kun kan løses effektivt ved at skabe forståelse for mobningens natur og dens konsekvenser og – i fællesskab – arbejde aktivt på at ændre den. Det er imidlertid altid ledelsens ansvar at gå foran som det gode eksempel. 

Mobning finder som regel kun sted på virksomheder med dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvor ”de 4 M’er” er en del af hverdagen – Misundelse, Mistillid, Misforståelser og Miskommunikation.

Mobning udføres normalt af en person, som fungerer som primus motor i ”mobbekampagnen”. Mobningen har til hensigt at nedbryde en given person, et udvalgt target, med det endelige mål at fastholde og demonstrere mobberens egen magt og indflydelse og eliminere potentielle trusler mod enemærker og eksisterende fællesskab. Mobningen kan gentages igen og igen og ødelægge adskillige ofre, før det i sidste ende kan ødelægge virksomheden.

Kilder: NFA.dk, Arbejdstilsynet og LO